حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۲۴ (۱ اردیبهشت ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۴۸
شماره رای ۲۲۴-۳۴۸-۱
شماره سند ۸۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 12/04/1986
خواهان سپری-سان، اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفت ایران، شرکت ایران باریت باروید با مسئولیت محدود
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C348 DOC 85
Case No: ۳۴۸