حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۱۴ (۱۲ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۳۴
شماره رای ۲۱۴-۱۳۴-۱
شماره سند ۱۶۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 03/03/1983
خواهان هایت اینترنشنال، کورپوریشن، اینترنشنال پراجکت سیستمز، اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، سازمان ایرانگردی و جهانگردی
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، کوروش-حسین عاملی، هوارد ام. هولتزمن
C134 Doc 165 fr
Case No: ۱۳۴