حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۰۹ (۲ بهمن ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۷۸
شماره رای ۲۰۹-۷۸-۳
شماره سند ۲۸۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/01/1986
خواهان ترنس اوشن گالف اویل کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C78 Doc 284
Case No: ۷۸