حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۰۸ (۲۶ دی ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۷۳
شماره رای ۲۰۸-۷۳-۳
شماره سند ۲۷۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 16/01/1986
خواهان ایران شورون اویل کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C73 Doc 274 FA
Case No: ۷۳