حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۰۵ (۱۲ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۵۹
شماره رای ۲۰۵-۲۵۹-۱
شماره سند ۱۲۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 03/12/1985
خواهان موریس کنودسن اینترنشنال کامپنی، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
۲۵۹ doc 122Fa
Case No: ۲۵۹