حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۲۰۰ (۲۹ آبان ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۳
شماره رای ۲۰۰-۱۳-۱
شماره سند ۱۳۳
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 20/11/1985
خواهان اوتیس انجنیرینگ کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران و ‌شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، محسن مصطفوی، هوارد ام. هولتزمن
C13 doc 133 fr
Case No: ۱۳