حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۸۳ (۲۰ تیر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۰۴۲۵
شماره رای ۱۸۳-۱۰۴۲۵-۲
شماره سند ۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/07/1985
خواهان ایکونوکورپ، کورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C10425 Doc 6 fr
Case No: ۱۰۴۲۵