حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۹۹ (۲۳ آبان ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۷۵
شماره رای ۱۹۹-۱۷۵-۲
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/11/1985
خواهان تایدواتر اینکورپوریتد، تایدواتر نویگیتورز اینکورپوریتد، تایدواترونچرز اینکورپوریتد، توئنتی گرند آف شور اینکورپوریتد، تایدواترونیس اینکورپوریتد، تایدواتر مرین سرویس اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C175 Doc 102 fr
Case No: ۱۷۵