حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۹۳ (۲۴ مهر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۷۵
شماره رای ۱۹۳-۷۵-۳
شماره سند ۲۸۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 18/10/1985
خواهان امریکن ایندیپندنت اویل کامپانی، امریکن ایندیپندنت اویل کامپانی آو ایران
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C75 Doc 280 FA
Case No: ۷۵