حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۹۰ (۲۵ شهریور ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۱۴۴۵
شماره رای ۱۹۰-۱۱۴۴۵-۳
شماره سند ۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 16/09/1985
خواهان اف اچ مالونی کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران میشل ویرالی، پرویز انصاری معین، چارلز ان.براوئر
C11445 Doc 4
Case No: ۱۱۴۴۵