حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۴۹۳ (۱۸ آبان ۱۳۶۹)

شماره پرونده ۱۲۷۸۴
شماره رای ۴۹۳-۱۲۷۸۴-۱
شماره سند ۶۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 09/11/1990
خواهان خانم خجسته پیشداد
خوانده ایالات متحده آمریکا
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C12784 Doc 66
Case No: ۱۲۷۸۴