حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۸۸ (۱۵ شهریور ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۷۶
شماره رای ۱۸۸-۱۷۶-۲
شماره سند ۱۳۱
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 06/09/1985
خواهان تایدواتر اینکورپوریتد و تایدواتر مرین سرویس، اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران، تایدواتر میدل ایست مرین سرویس کامپانی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C176 Doc 131 fr
Case No: ۱۷۶