حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۸۲ (۱۷ تیر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۳۶
شماره رای ۱۸۲-۲۳۶-۲
شماره سند ۱۶۷
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 08/07/1985
خواهان رولون اینکورپوریتید
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت توزیع محصولات آرایشی و بهداشتی ایران، بنیاد مستضعفان
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C236 Doc 167
Case No: ۲۳۶