حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۸۱ (۱۷ تیر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۹۴۲
شماره رای ۱۸۱-۹۴۲-۲
شماره سند ۵۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 08/07/1985
خواهان مغازه شیشه فروشی و شیشه بری حافظ، متعلق به آقای علی عضدی فسا
خوانده دولت ایالات متحده آمریکا
شعبه دو
داوران روبرت برینر، جرج اچ. آلدریچ، حمید بهرامی احمدی
C942 Doc 56
Case No: ۹۴۲