حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۷ (۱۹ آذر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۴۳
شماره رای ۱۷-۱۴۳-۱
شماره سند ۳۵
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 10/12/1982
خواهان کانتینتال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هاورد م. هولتزمان
C143 Doc 35 fr
Case No: ۱۴۳