حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۷۹ (۲۷ خرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۴۵۳
شماره رای ۱۷۹-۴۵۳-۳
شماره سند ۸۸
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/06/1985
خواهان آفیا (AFIA)
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه البزر، بیمه ایران (شرکت بیمه ایران)، بیمه مرکزی (شرکت بیمه مرکزی ایران)، بیمه ملی (شرکت بیمه ملی با مسئولیت محدود)، بیمه حافظ (شرکت بیمه حافظ)، شرکت بیمه شرق
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C453 Doc 88
Case No: ۴۵۳