حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۷۰ (۱۲ فروردین ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۳۱۱
شماره رای ۱۷۰-۳۱۱-۳
شماره سند ۸۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 01/04/1985
خواهان انسرچ سرویس کامپنی آو ایران
خوانده شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی نفت ایران، جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C311 Doc 82
Case No: ۳۱۱