حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۶۷ (۲۰ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۴۶
شماره رای ۱۶۷-۴۴۶-۲
شماره سند ۱۳۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/03/1985
خواهان جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت سهامی خاص-اینتر دریل
خوانده انسرچ کورپوریشن و سایروس وی. هلم
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، حمید بهرامی احمدی، جرج اچ. آلدریچ
C446 Doc 130
Case No: ۴۴۶