حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۹ (۲ بهمن ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۲۷۰۱
شماره رای ۱۵۹-۱۲۷۰۱- شعبه ویژه
شماره سند ۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/01/1985
خواهان ئی. دی. المندینگردیویژن، دریکو، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه شعبه ویژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
۱۲۷۰۱ Doc 6 fa
Case No: ۱۲۷۰۱