حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۳ (۲۶ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۱۶۱۴
شماره رای ۱۱۶۱۴-۱۵۳-شعبه ویژه
شماره سند ۳۴
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/12/1984
خواهان ابرل تنینگ کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه شعبه ویژه
داوران کارل-هاینس بوکشتیگل، جرج اچ. آلدریچ، پرویز انصاری معین
C11614 Doc 34Fa
Case No: ۱۱۶۱۴