حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۵۰ (۲۳ آذر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۲
شماره رای ۱۵۰-۳۲-شعبه ویژه
شماره سند ۱۵۰
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/09/1984
خواهان زیراکس کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بنیاد مستضعفان
شعبه ویژه
داوران گونار لاگرگرن، پرویز انصاری معین، جرج اچ. آلدریچ
C32 Doc 101 FA
Case No: ۳۲