حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۴۶ (۱۶ شهریور ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۲
شماره رای ۱۴۶-۴۲-۳
شماره سند ۱۶۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 07/09/1984
خواهان یونایتد تکنولوجیز اینترنشنال اینکورپوریتد، همیلتون استاندارد دیویژن
خوانده نیروی هوائی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر ، پرویز انصاری معین
C42 Doc 165 FA
Case No: ۴۲