حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۳ (۲۶ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۱۹
شماره رای ۱۳-۱۱۹-۱
شماره سند ۲۰
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/11/1982
خواهان ان.سی.آر. کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، ان.سی.آر. کورپوریشن ایران، بانک ملت
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمان
C119 Doc 20 fr
Case No: ۱۱۹