حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۳۰ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۳۶
شماره رای ۱۳۰-۴۳۶-۱
شماره سند ۵۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 08/06/1984
خواهان پراکن اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C436 Doc 59 (Farsi of 52)
Case No: ۴۳۶