حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۲۹ (۱۶ خرداد ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۶۳
شماره رای ۱۲۹-۶۳-۲
شماره سند ۹۸
توضیح حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 06/06/1984
خواهان بلانت برادرز کورپوربشن
خوانده ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جورج اچ. آلدریچ
C63 doc 98fr
Case No: ۶۳