حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۲۵ (۱۷ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۷۹
شماره رای ۱۲۵-۷۹-۳
شماره سند ۱۵۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 07/05/1984
خواهان سوهایو ایران-تریدینگ اینکورپوریند
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. برائر، پرویز انصاری معین
C79 Doc 159 FA
Case No: ۷۹