حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۲۱ (۱۲ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۲۰۱
شماره رای ۱۲۱-۲۰۱-۱
شماره سند ۷۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/04/1984
خواهان آدامز اینترنشنال دیویژن، آو بیاتریس فودز کامپانی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت صنعتی پارس، شرکت صنعتی مینو
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C201 Doc 79 FA
Case No: ۲۰۱