حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۱ (۳۰ شهریور ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۹۵
شماره رای ۱۱-۹۵-۳
شماره سند ۵۳
توضیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 21/09/1982
خواهان فیلیپ موریس اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت دخانیات ایران
شعبه سه
داوران نیلس منگارد، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C95 Doc 53 fr
Case No: ۹۵