حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۱۹ (۲۲ فروردین ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۳۸
شماره رای ۱۱۹-۱۳۸-۱
شماره سند ۶۶
توضیح حکم براساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 11/04/1984
خواهان هرمن بلوم کانسالتینگ انجینیرز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت خانه سازی ایران، صنایع الکترونیک ایران، سازمان صنایع نظامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C138 Doc 66 fr
Case No: ۱۳۸