حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۱۸ (۲ فروردین ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۴۳۴
شماره رای ۱۱۸-۴۳۴-۲
شماره سند ۵۵
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 22/03/1984
خواهان ترنس وردلدار لاینز اینکورپوریتد، و دیوید آر. بالفور
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و سایرین
شعبه دو
داوران نیلس منگارد، چارلز ان. براوئر، پرویز انصاری معین
C434 Doc 55
Case No: ۴۳۴