حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۱۲ (۲۸ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۰۸۶۵
شماره رای ۱۱۲-۱۰۸۶۵-۲
شماره سند ۶
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 17/02/1984
خواهان تیلر ماشینری کامپنی
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C10865 Doc 6
Case No: ۱۰۸۶۵