حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۰ (۱۷ شهریور ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۰۵
شماره رای ۱۰-۲۰۵-۲
شماره سند ۱۶
توضیح رای بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 14/09/1982
خواهان اسپری کورپوریشن، اسپری ورلد تری اینکورپوریتد
خوانده شورای عالی انفرماتیک جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی، ‌جورج اچ. آلدریچ
C205 Doc 16 fr
Case No: ۲۰۵