حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره (۱۰ مهر ۱۳۶۸)

شماره پرونده ۱۲۷۱۴
شماره رای ۴۳۹-۱۲۷۱۴-۱
شماره سند ۱۰۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 02/10/1989
خواهان بتی لو مک کیب
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران بنگت برومس، اسداله نوری، هوارد ام. هولتزمن
C12714 doc 102
Case No: ۱۲۷۱۴