حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۰۳ (۲۴ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۷۷
شماره رای ۱۰۳-۷۷-۲
شماره سند ۱۲۹
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 16/01/1984
خواهان چارتر(ایران) پترولیوم کامپانی
خوانده شرکت ملی نفت ایران و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C77 Doc 129 FA
Case No: ۷۷