حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۰۲ (۲۳ دی ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۸۷۵
شماره رای ۱۰۲-۱۱۸۷۵-۱
شماره سند ۲۲
توضیح حکم مبتنی بر شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 13/01/1984
خواهان شیپ ساید پکینگ کامپنی اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C11875 Doc 22
Case No: ۱۱۸۷۵