حکم شماره ۱۴۱ (۲۲ تیر ۱۳۶۳)

شماره پرونده 7
شماره رای 141-7-2
شماره سند 157
توضیح حکم
تاریخ ثبت 13/07/1984
خواهان تیپتس، ابت، مک کارتی، استراتن
خوانده شرکت مهندسی مشاور تامز-آفا ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان برنامه و بودجه، نیروی هوایی ایران، وزارت دفاع، بانک ملی، بانک ساختمان، بانک تجارتی ایران و هلند
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن آلدریچ شفیعی
C7 Doc 157 FA
Case No: 7