حکم شماره ۱۵ (۱۷ آذر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۹۰
شماره رای ۱۵-۹۰-۲
شماره سند ۳۹
توضیح حکم بر رد ادعا و ادعای متفابل به علت عدم صلاحیت
تاریخ ثبت 08/12/1982
خواهان ریلاینس گروپ، اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی نفت ایران و دولت ایران
شعبه دو
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جرج اچ. آلدریچ
C90 doc 39 fr
Case No: ۹۰