حکم مربوط به صلاحیت شماره ۱۲ (۹ دی ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۵۵
شماره رای ۱۲-۵۵-۲ ال.تی. آی
شماره سند ۷۵
توضیح حکم مربوط به صلاحیت
تاریخ ثبت 30/12/1982
خواهان 30/12/1982
خوانده اموکو ایران اویل کامپانی
شعبه جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت قاره ایران، شرکت نفت ایران
داوران پی‌یر بله، شفیع شفیعی،‌جورج آلدریچ
C55 Doc 75 FA
Case No: ۵۵