حکم رد ادعا و ادعای متقابل به علت عدم صلاحیت شماره ۷۸ (۱۸ شهریور ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۳۸
شماره رای ۷۸-۲۳۸-۲
شماره سند ۲۶
توضیح حکم رد ادعا و ادعای متقابل به علت عدم صلاحیت
تاریخ ثبت 09/09/1983
خواهان یونایتد تکنالوجیز اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده شرکت مخابرات ایران
شعبه دو
داوران ویلم ریپهاخن، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ
C238 Doc 26
Case No: ۲۳۸