حکم راجع به قسمتی از دعوی بر اساس شرایط مرضی الطرفین شماره ۱۴۷ (۸ شهریور ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۹۴
شماره رای ۱۴۷-۹۴-۱
شماره سند ۱۸۵
توضیح حکم راجع به قسمتی از دعوی بر اساس شرایط مرضی الطرفین
تاریخ ثبت 30/08/1984
خواهان جنرال موتورز کورپوریشن، جنرال موتورز آورسیز کورپوریشن و جنرال موتور آورسیز دیستربیوشن کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت پارس خودرو‌ (سابقاْ شرکت سهامی جنرال موتورز ایران)
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C94 Doc 185
Case No: ۹۴