حکم راجع به قسمتی از دعوا شماره ۷۵ (۲۰ اسفند ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۱۲
شماره رای ۷۵-۱۱۲-۱
شماره سند ۱۱۰
توضیح حکم راجع به قسمتی از دعوا
تاریخ ثبت 11/03/1985
خواهان کانتیننتال گرین اکسپورت کورپوریشن
خوانده شرکت بازرگانی دولتی، شرکت معاملات خارجی، وزارت جنگ، شرکت اتکا با مسئولیت محدود، اتحادیه مرکزی تعاونی مصرف کارگران ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد م. هولتزمن
C112 Doc 110 FA
Case No: ۱۱۲