حکم راجع به بخشی از دعوی شماره ۶۶ (۲۵ مرداد ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۷۶۴
شماره رای ۶۶-۷۶۴-۱
شماره سند ۴۱
توضیح حکم راجع به بخشی از دعوی
تاریخ ثبت 16/08/1983
خواهان ورلد فارمرز تریدینگ اینکورپوریتد
خوانده شرکت معاملات دولتی، بانک ملی ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه یک
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن
C764 Doc 41
Case No: ۷۶۴