حکم در مورد صلاحیت شماره ۹ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۴۶۶
شماره رای F.T ۹-۴۶۶ I.T.L.
شماره سند ۷۲
توضیح حکم در مورد صلاحیت
تاریخ ثبت 13/04/1983
خواهان درسر اینداستریز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن، پی یر بله، نیلس منگارد، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C466 Doc 72
Case No: ۴۶۶