حکم در مورد صلاحیت شماره ۸ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۹۳
شماره رای I.T.L.۸-۲۹۳-F.T
شماره سند ۹۱
توضیح حکم در مورد صلاحیت
تاریخ ثبت 13/04/1983
خواهان استون اندوبستر اورسیز گروپ، اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت سهامی شیمیائی رازی (سابقاً شرکت سهامی شیمیائی شاهپور)
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، هوارد ام. هولتزمان، پی یر بله، نیلس منگارد، محمود م. کاشانی، شفیع شفیعی، مصطفی جهانگیر ثانی
C293 doc 91 FA
Case No: ۲۹۳