حکم در مورد صلاحیت شماره ۷ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۲۵۴
شماره رای آی تی ال ۲۵۴-۷-اف تی
شماره سند ۹۲
توضیح حکم در مورد صلاحیت
تاریخ ثبت 13/04/1983
خواهان زورکو اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، و راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
شعبه دیوان عمومی
داوران گونار لاگرگرن، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمن، پی یر بله، نیلس منگارد، شفیع شفیعی، جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C254 Doc 92 FA
Case No: ۲۵۴