حکم در مورد صلاحیت شماره ۴ (۲۴ فروردین ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۲۱
شماره رای ITL.4-121-FT
شماره سند ۱۳۲
توضیح حکم در مورد صلاحیت
تاریخ ثبت 13/03/1983
خواهان جرح دبلیو دراکر، جونیور
خوانده شرکت معاملات خارجی، شرکت بیمه ایران، سازمان غله، شکر و چای کشور
شعبه دیوان عمومی
داوران گونار لاگرگرن،پی‌یر بله، نیلس منگارد، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمان، شفیع شفیعی،‌جورج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C121 Doc 132 FA
Case No: ۱۲۱