حکم در مورد صلاحیت شماره ۲ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۱
شماره رای ITL ۲-۵۱-FT
شماره سند ۹۴
توضیح حکم در مورد صلاحیت
تاریخ ثبت 13/04/1983
خواهان هالیبرتون کامپانی، ایمکوسرویسز، (انگلستان) لیمیتد
خوانده شرکت دورین/ایمکو و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دیوان عمومی
داوران گونار لاگرگرن، پی‌یر بله، نیلس منگارد، محمود م. کاشانی، هوارد ام. هولتزمان، شفیع شفیعی، جورج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی
C51 Doc 94 FA
Case No: ۵۱