حکم در مورد صلاحیت شماره ۱ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۶
شماره رای تی.اف. ۶-۱-ال.تی. آی
شماره سند ۱۳۵
توضیح حکم در مورد صلاحیت
تاریخ ثبت 13/03/1983
خواهان گیبز اند هیل، اینکورپوریتد
خوانده شرکت تولید و انتفال نیرو (توانیر) وزارت نیروی دولت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران- وزارت نیروی دولت ایران، وزارت نیروی دولت ایران، بانک ایرانیان، بانک تجارت، شعبه طالقانی شرقی، بانک بین المللی ایران و ژاپن
شعبه هیئت عمومی
داوران گونار لاگرگرن،پی‌یر بله، محمود م. کاشانی، نیلس منگارد، هوارد ام. هولتزمان، شفیع شفیعی، ‌جورج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی

C6 Doc 135 FA
ح

Case No: ۶