حکم در مورد صلاحیت شماره ۱۳ (۱۵ بهمن ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۸۸
شماره رای آی. تی. ام. ۳۸۸-۱۳ اف. تی.
شماره سند ۵۵
توضیح حکم در مورد صلاحیت
تاریخ ثبت 04/02/1983
خواهان ای-سیستمز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی، گونار لاگرگرن، پی یر بله، نیلس منگارد، محمود کاشانی، هوارد ام. هولتزمن، شفیع شفیعی، جرج آلدریچ
C388 Doc 55
Case No: ۳۸۸