حکم در خصوص صلاحیت شماره ۶ (۲۴ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۵۹
شماره رای دیوان عمومی-۱۵۹-۶
شماره سند ۹۳
توضیح حکم در خصوص صلاحیت
تاریخ ثبت 13/04/1982
خواهان فورد ایروسپیس اند کامیونیکیشنز کورپوریشن و ارنیوترونیک اورسیز اینکورپوریتد
خوانده نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران، نیروی زمینی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران،‌ بانک مرکزی و دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه هیئت عمومی
داوران گونار لاگرگن، پی‌یر بله، نیلس منگارد،‌ شفیع شفیعی، جورج اچ. آلدریچ، نیلس منگارد، هوارد ام.هولتزمان، ریچارد ام. ماسک، مصطفی جهانگیر ثانی، محمود م. کاشانی
C159 Doc 93
Case No: ۱۵۹